Privacy Policy iBLOOM
Deze website is eigendom van:

iBLOOM Borzestraat 23 2000 Antwerpen (België)
BE 0730.976.162
+32 495 53 64 93
marleen@satisfashion.style

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy & Cookie Policy werd het laatst gewijzigd en herzien op 22 september 2023

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Satisfashion leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Satisfashion stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Satisfashion. Bij vragen rond deze policy of ons privacybeleid in het algemeen, kan u ons steeds contacteren op marleen@satisfashion.style, per post naar Satisfashion, Borzestraat 23, 2000 Antwerpen, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

1.4. Onder de term “Persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, anoniem surfgedrag en geolocatie;
Categorie 2: bij registratie: uw naam, voornaam en e-mailadres;
Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam, voornaam en e-mailadres;
Categorie 4: via niet-functionele cookies en tags, nl. analytische en tracking cookies zoals gespecificeerd in artikel 9;
Categorie 5: bij online aankoop: uw naam, voornaam, e-mailadres en bij aankoop via www.Satisfashionshop.be ook uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. Satisfashion kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a. door gebruik van cookies en tags, zie artikel 9.
b. tijdens uw registratie en gebruik van de website.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: Satisfashion zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Satisfashion om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze diensten en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

– Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming;

– Categorie 4: het tracken van gebruikersgedrag met het oog op een betere vormgeving en functionaliteit van de website en het gebruik van advertentiecookies en sociale plug-ins, met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming en de mogelijkheid om uw cookieprofiel te allen tijde te wijzigen (zie artikel 9);

– Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten/diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product/dienst door u besteld bij Satisfashion, profilering, en het toezenden van direct marketing voor soortgelijke Satisfashion producten of diensten.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”) of indien u bij Satisfashion een product of dienst heeft besteld, met als doel u te informeren over soortgelijke Satisfashion producten of diensten.

U kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van direct marketing, zonder motivering en gratis, door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. U kan ons dit bezwaar ook overmaken via het e-mailadres marleen@satisfashion.style, per post naar het adres Hof ter Mere 28, 9000 Gent of door het invullen van het contactformulier op de website.

3.3. Doorgifte aan derden:

Satisfashion geeft uw gegevens door aan derden (onderaannemers) met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die u met Satisfashion bent aangegaan voor de levering van de door u bestelde producten/diensten. Deze derden zijn o.a. de payment provider, platform aggregator van Satisfashionseries.com, webshop aggregator van Satisfashionshop.be, het ticketsysteem en de payment provider van Satisfashion Cinema en Cinema Cartoon’s en het Customer Relationship Management (CRM) systeem waarop Satisfashion een beroep doet. Deze derden hebben met Satisfashion een overeenkomst gesloten die voor de betrokken derde minstens dezelfde verplichtingen inhoudt als de verplichtingen van Satisfashion ten aanzien van u. Elke derde zal slechts de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van de verwerking.

U kan te allen tijde informatie opvragen over deze doorgifte aan derden via het e-mailadres marleen@satisfashion.style, per post naar het adres Hof ter Mere 28, 9000 Gent of door het invullen van het contactformulier op de website. Elk verzet tegen of weigering van dergelijke doorgifte kan betekenen dat Satisfashion het gevraagde product/dienst niet aan u kan leveren.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Satisfashion, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Satisfashion failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Satisfashion geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Satisfashion zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Satisfashion uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Satisfashion zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Satisfashion uw Persoonsgegevens moet onthullen. ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een dwingende wet- of regelgeving. Satisfashion zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is om de doeleinden van deze verwerking te bekomen, en die noodzakelijk is om de contractuele relatie tussen u en Satisfashion na te leven.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Satisfashion van uw Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Satisfashion. Daarnaast heeft u steeds het recht om Satisfashion te verzoeken de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten mogelijks niet langer leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Satisfashion verwerkt worden, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar marleen@satisfashion.style, per post naar Satisfashion, Borzestraat 23, 2000 Antwerpen, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Gegevensbescherming), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens door Satisfashion, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde Persoonsgegevens, te vermijden alsook om elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens uit te sluiten.

6.2. In geen geval kan Satisfashion aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik door uzelf of derden van uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan bij het bezoek aan de Satisfashion website.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Satisfashion toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers, onderaannemers en aangestelden met het oog op de uitoefening van hun functie.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, onderaannemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

De website www.satisfhasion.com (hierna “website”) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring” of “Verklaring”) wil u als bezoeker informeren over het gebruik hiervan. iBLOOM, met maatschappelijke zetel te Borzestraat 23, 2000, Antwerpen, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0730.976.162 (hierna Satisfashion “wij” of “ons”) wenst er u als bezoeker op te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de website. Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren waardoor de gebruikerservaring van de website wijzigt (zie ook punt 6. Uitschakelen van cookies).

9.2. Wat zijn cookies en daarmee vergelijkbare technieken?

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing (bv. app) van iBOOM kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (pc, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. De bestanden en technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat

als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies en daarmee vergelijkbare technieken kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.

Cookies kunnen in principe zowel door iBLOOM zelf geplaatst worden (“ first party cookies”) als door derden (“third party cookies”). Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van de website aan derden verzonden worden.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms permanent (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst.

9.3. Persoonsgegevens en hun gebruik?

In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze Privacyverklaring.

Aangezien sommige van de gebruikte cookies en/of daarmee vergelijkbare technieken, die hierna worden beschreven, gegevens kunnen bevatten die u mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, wordt hierna individueel uiteengezet: wie deze cookies plaatst, met welke doelstelling dat gebeurt en voor hoelang de daaruit verzamelde gegevens worden bijgehouden.

9.4. Welke cookies gebruikt deze website?

9.4.1. De strikt noodzakelijke cookies

Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

9.4.2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar zijn wel noodzakelijk voor een nuttig gebruik van de Website.

9.4.3. Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

9.4.4. Tracking Cookies

Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

9.4.5.  Lijst van gebruikte cookies

Hieronder volgt een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken.

wordpress_sec_8ba6899e6fac885c080f80fd24478992 Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site. Sessie
_ga_E3LHV7344T
Google Analytics gebruikt deze cookie om paginabezoeken te registreren en te tellen.
2 jaar
amp_6e403e with unknown functionality 1 jaar 1 maand 4 dagen
wordpress_logged_in_8ba6899e6fac885c080f80fd24478992 Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site. Sessie
wp-settings-time-1 Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface van de website aan te passen voor de beheerders van de website. Deze cookie is enkel van toepassing op de beheerder-gebruikers in de CMS database van de website. 1 jaar
wp-settings-1 Deze wordpress cookie wordt gebruikt om de interface en werking van de website aan te passen voor de beheerders van de website. Deze cookie is enkel van toepassing op de beheerder-gebruikers in de CMS database van de website. 1 jaar
cmplz_saved_categories Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
wordpress_test_cookie WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren. Sessie
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 2 jaar
cmplz_saved_services Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
cmplz_id Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
cmplz_banner-status Deze cookie bewaart de keuze van de gebruiker i.v.m. cookies. 1 jaar
cmplz_functional Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
cmplz_preferences Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
itsec-hb-login-8ba6899e6fac885c080f80fd24478992 Verbergen van de WordPress login URL 1 jaar
cmplz_policy_id Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID 1 jaar
cmplz_statistics Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
cmplz_marketing Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar
cmplz_consented_services Opslaan van cookie voorkeuren 1 jaar

 

9.5 Uitschakelen van cookies

Het is te allen tijde mogelijk uw initieel gegeven toestemming voor het gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken op onze website in te trekken. Dit met uitzondering van de functionele cookies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de website.

Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren.

9.5.1. Via de website

De Satisfashion website voorziet een voorkeurscherm waar elke bezoeker zijn of haar cookievoorkeuren kan bekijken. Elke bezoeker kan deze voorkeuren op elk moment bekijken en/of aanpassen door helemaal onderaan de website op de betreffende link te klikken.

9.5.2. Via de browser

Via uw browserinstellingen, bij de veiligheids- en privacy instellingen, kan u kiezen om cookies uit te schakelen. Indien u verder surft op de website, zonder uw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij er van uit dat u de cookies van de website aanvaardt. Daarnaast kan u cookies ook verwijderen door middel van het wissen van uw “browsegeschiedenis”. Let wel, indien u de cookies weigert, kan de gebruikerservaring van de website wijzigen.

9.6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website.

9.7. Nog vragen?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons.